Voorwaarden en condities

 1.Introduction

Welkom bij CRAFTAZ

Op deze pagina leest u onder welke voorwaarden u onze websites craftaz.co.uk, craftaz.eu, craftaz.fr, craftaz.it, craftaz.es, craftaz.es, craftaz.fr, craftaz.pl, craftaz.nl kunt gebruiken , hetzij als geregistreerde gebruiker of gast. Voor gebruik aandachtig lezen.

Door de site te gebruiken, accepteert u de voorwaarden en gaat u ermee akkoord ze te gehoorzamen. Als u ze niet accepteert, gebruik dan de site niet.

2. wie we zijn

Craftaz wordt beheerd door Narizaonline, een UK Limited-bedrijf geregistreerd in Engeland.

Bedrijfsnummer 11245693

BTW-nummer: GB 363656966

BTW-nummer: 363 6569 66

3. gebruik van de site

U heeft toestemming voor tijdelijk gebruik van de site, maar we kunnen onze service op elk moment intrekken of wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en zonder wettelijk aansprakelijk te zijn jegens u.

U dient alle identificatiecodes, wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie vertrouwelijk te behandelen. Als we denken dat u de vertrouwelijkheid niet heeft gehandhaafd, mogen we alle beveiligingsinformatie uitschakelen (inclusief uw wachtwoorden en codes).

U gaat ermee akkoord ons beleid voor acceptabel gebruik te volgen https://craftaz.co.uk/pages/privacy-policy.

Als u iemand anders toestemming geeft om onze site te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat zij deze voorwaarden eerst lezen en ze naleven.

Gebruik de site alleen zoals toegestaan ​​door de wet en deze voorwaarden. Als u dat niet doet, kunnen we uw gebruik opschorten of volledig stopzetten.

We updaten de site regelmatig en brengen er wijzigingen in aan, maar we hoeven dit niet te doen en het materiaal op de site kan verouderd zijn. Geen enkel materiaal op de site is bedoeld als advies, en u moet er niet op vertrouwen. We sluiten alle wettelijke aansprakelijkheid en kosten uit voor het vertrouwen dat door iemand op de site wordt geplaatst.

We volgen ons privacybeleid bij het omgaan met informatie over u. U kunt ons beleid lezen op onze privacybeleidspagina.

Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie verwerken en bevestigt u dat de door u verstrekte gegevens juist zijn.

Als u via de site goederen of diensten bij ons bestelt, vindt uw bestelling plaats onder onze leveringsvoorwaarden, die u op deze pagina kunt lezen. 

4.Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de site (bijvoorbeeld het auteursrecht en eventuele rechten op de ontwerpen) en op al het materiaal dat erop wordt gepost. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina op de site voor uw persoonlijke referentie, maar niet voor commercieel gebruik zonder een licentie van ons. U mag niets veranderen en geen illustraties, video, audio of foto's los van de bijbehorende tekst gebruiken.

Als u deze voorwaarden schendt, verliest u uw recht om onze site te gebruiken en moet u alle gemaakte kopieën vernietigen of retourneren.

 

5. onze wettelijke verantwoordelijkheid jegens u

We kunnen de nauwkeurigheid van materiaal op onze site niet garanderen. Voor zover wettelijk mogelijk, sluiten wij wettelijke aansprakelijkheid uit voor het volgende:

Elk verlies voor u als gevolg van het gebruik van onze site

Verlies van inkomen, winst, zaken, gegevens, contracten, goodwill of besparingen.

 

We sluiten ook, voor zover wettelijk mogelijk, alle voorwaarden en garanties of beloften uit die door de wet of statuten worden geïmpliceerd.

We sluiten wettelijke aansprakelijkheid niet uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of wettelijke verantwoordelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of voor iets anders waar uitsluiting niet is toegestaan ​​door de wet.

 

6. uploaden naar onze site

Als u contact opneemt met andere gebruikers van onze site of er materiaal naar uploadt, moet u ons beleid voor acceptabel gebruik volgen, dat gebruiksnormen uiteenzet. U stemt ermee in ons alle kosten of uitgaven te vergoeden die we maken als gevolg van een schending van deze voorwaarde.

Materiaal dat u uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en is geen eigendom. Dit betekent dat we het kunnen kopiëren, verspreiden en voor elk doel aan andere mensen kunnen laten zien. U gaat ermee akkoord dat als iemand anders beweert eigenaar te zijn van het materiaal, of zegt dat het inbreuk maakt op hun rechten, wij uw identiteit kunnen geven.

We zijn jegens niemand wettelijk aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van materiaal dat u naar de site uploadt, en we kunnen het op elk moment verwijderen als we denken dat het niet voldoet aan ons beleid voor acceptabel gebruik.

 

7. computerovertredingen

Als u iets doet dat een strafbaar feit is volgens een wet die de Computer Misuse Act 1990 wordt genoemd, eindigt uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk. We zullen u aangeven bij de relevante autoriteiten en hen uw identiteit geven.

Voorbeelden van computermisbruik zijn het introduceren van virussen, wormen, Trojaanse paarden en ander technologisch schadelijk of schadelijk materiaal.

U mag niet proberen om toegang te krijgen tot onze site of server of een aangesloten database, of om een ​​'aanval' uit te voeren op de site. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk voor enige schade door virussen of ander schadelijk materiaal dat u via onze site ophaalt.

 

8. links naar onze site

U mag vanaf uw website een legale link maken naar de startpagina van onze website als de inhoud van uw site voldoet aan de normen van ons beleid voor acceptabel gebruik. We kunnen deze toestemming op elk moment beëindigen.

U mag geen goedkeuring door ons of associatie met ons suggereren, tenzij we schriftelijk akkoord gaan.

 

9. Links van onze site

Links van ons siteplatform naar andere websites zijn alleen ter informatie. We hebben geen controle over deze websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor andere websites of materiaal dat erop wordt aangetroffen of enig verlies dat u lijdt door het gebruik ervan.

 

10. variatie

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd en u moet ze op wijzigingen controleren, omdat ze bindend voor u zijn.

 

11. handelsmerk

Craftaz is ons geregistreerde handelsmerk in het VK.

 

12. Toepasselijk recht

12.1 De partijen zullen hun uiterste best doen om te goeder trouw te onderhandelen en eventuele geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of een schending ervan.

12.2 Indien een dergelijk geschil niet in der minne kan worden opgelost door middel van gewone onderhandelingen tussen de partijen, of een van beide of beide is of wil niet deelnemen aan dit proces, kan elke partij de andere schriftelijk voorstellen om gestructureerde onderhandelingen aan te gaan met de hulp van een volledig geaccrediteerde bemiddelaar alvorens een procedure in te leiden.

12.3 Als de partijen het niet eens kunnen worden over een bemiddelaar, of als de overeengekomen bemiddelaar niet kan of wil optreden en een alternatieve bemiddelaar niet kan worden overeengekomen, kan elke partij binnen 14 dagen na de datum van kennis van een van beide gebeurtenissen een aanvraag indienen bij LawBite om een mediator aanstellen volgens de LawBite Mediation Procedure.

12.4 Binnen 14 dagen na de benoeming van de bemiddelaar (hetzij in onderlinge overeenstemming tussen de partijen of door LawBite in overeenstemming met hun bemiddelingsprocedure), zullen de partijen een ontmoeting hebben met de bemiddelaar om de procedure voor de bemiddeling overeen te komen, tenzij anders overeengekomen. tussen de partijen en de mediator.

12.5 Alle onderhandelingen die verband houden met het (de) relevante geschil (len) zullen vertrouwelijk worden gevoerd en onverminderd de rechten van de partijen in eventuele verdere procedures.

12.6 Indien de partijen overeenstemming bereiken over een oplossing van het geschil tijdens bemiddeling, wordt de overeenkomst tot een schriftelijke verklaring herleid en, na ondertekening door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen, definitief en bindend voor hen.

12.7 Indien de partijen het geschil (de geschillen) niet oplossen binnen 60 dagen (of binnen een langere termijn zoals overeengekomen tussen de partijen) na de benoeming van de bemiddelaar, of indien een van de partijen zich terugtrekt uit de bemiddelingsprocedure, kan elk van de partijen recht om een ​​rechtsmiddel te zoeken door middel van arbitrage door een arbiter die door LawBite moet worden aangesteld volgens de regels van het LawBite Arbitration Scheme.

12.8 Elk geschil heeft geen invloed op de lopende verplichtingen van de partijen onder de overeenkomst.

12.9 De Engelse rechtbanken hebben het enige recht om claims met betrekking tot onze site te horen, en alle geschillen worden beheerst door Engels recht.

 

13. Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail op contact@craftaz.co.uk om contact met ons op te nemen over eventuele problemen.

Algemene voorwaarden voor de levering van goederen aan consumenten

 1.Introduction

Dit zijn de algemene voorwaarden waarnaar wordt verwezen in uw bestelling ('Bestelling') zodat wij u kunnen voorzien van elk product dat beschikbaar is op onze website ('Goederen').

Ze beschrijven de voorwaarden waarop we de goederen aan u zullen verkopen. In het bijzonder moeten we de juiste goederen op het afgesproken tijdstip in goede staat op de juiste plaats afleveren, en zij leggen u onze wettelijke verantwoordelijkheid uit als we niet aan deze normen voldoen.

Ze leggen ook uit dat u ons de juiste prijs moet betalen, en wanneer de juridische eigendom van de goederen van ons op u overgaat. Deze kwesties zijn belangrijk voor verzekerings- en risicodoeleinden, en daarom hebben we ook een clausule opgenomen om de positie uit te leggen als goederen beschadigd of vertraagd zijn om redenen buiten iemands controle (inclusief natuurlijke oorzaken).

Deze inleiding is bedoeld om u een overzicht te geven van de voorwaarden, maar maakt geen deel uit van de voorwaarden zelf. 

2. het contract

2.1 De bestelling is uw aanbod om de goederen bij ons te kopen onder deze voorwaarden, en u moet ervoor zorgen dat de bestelling (en eventuele vereiste normen of afmetingen of specificaties van de goederen die deel uitmaken van uw bestelling) correct is.

2.2 Wanneer we u een schriftelijke aanvaarding sturen, heeft u een bindend contract met ons en maken deze Voorwaarden daar deel van uit.

2.3 Het contract is onze volledige overeenkomst. Eerdere verklaringen of verklaringen die we aan u hebben gedaan, maken geen deel uit van het contract, tenzij ze erin zijn geschreven. Dit omvat monsters, tekeningen, advertenties, catalogi en ander promotie- of beschrijvend materiaal.

2.4 Als we u een prijsopgave voor de goederen hebben gedaan, is deze slechts 30 dagen geldig vanaf de uitgiftedatum. Het is geen aanbod om u de goederen te verkopen.

2.5 Als een van ons de ander een kennisgeving op grond van het contract moet geven ('Kennisgeving'), moet de Kennisgeving correct worden gedaan om van kracht te zijn. In artikel 9.4 wordt uitgelegd hoe u een juiste kennisgeving kunt doen.

2.6 We zullen ervoor zorgen dat we de volgende informatie aan u verstrekken of ter beschikking stellen voorafgaand aan de totstandkoming van het Contract tussen ons en u, tenzij dergelijke informatie al blijkt uit de context van de transactie:

2.6.1 De belangrijkste kenmerken van de Goederen;

2.6.2 Onze identiteit en contactgegevens;

2.6.3 De totale prijs voor de goederen inclusief belastingen of, indien de aard van de goederen zodanig is dat de prijs niet van tevoren kan worden berekend, de manier waarop deze zal worden berekend;

2.6.4 Indien van toepassing, alle extra bezorgkosten of, indien dergelijke kosten niet op voorhand kunnen worden berekend, de wijze waarop deze zullen worden berekend;

2.6.5 Waar van toepassing, de regelingen voor betaling, levering en de tijd waartegen we ons ertoe verbinden de Goederen te leveren;

2.6.6 Ons beleid inzake klachtenbehandeling;

2.6.7 We zullen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van onze wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met het contract;

2.6.8 Waar van toepassing, details over service na verkoop en commerciële garanties;

2.6.9 Waar van toepassing, de functionaliteit, inclusief passende technische beschermingsmaatregelen, van digitale inhoud; en

2.6.10 Waar van toepassing, alle relevante compatibiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan we op de hoogte zijn of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat we hiervan op de hoogte zijn. 

3. de goederen

3.1 De goederen worden beschreven op onze website, onze catalogus en bij uw bestelling gevoegd.

3.2 Als de goederen op uw verzoek of volgens een door u verstrekte specificatie zijn vervaardigd, betaalt u alle uitgaven, verliezen en kosten die wij lijden door claims die tegen ons worden ingediend wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders. Dit geldt zelfs nadat dit contract is beëindigd en omvat de waarde van eventuele schade die een rechtbank ons ​​opdraagt ​​te betalen.

3.3 Het is ons toegestaan ​​om onze specificaties, of elke specificatie die u heeft verstrekt, te wijzigen als dit nodig is om te voldoen aan enige regelgeving. 

4. levering van de goederen

4.1 Bij elke levering van goederen geven wij u een afleveringsbon. Het vermeldt de besteldatum, het bestelreferentienummer, het type en de hoeveelheid goederen, de opslaginstructies en het openstaande saldo van de bestelling als we goederen in termijnen leveren.

4.2 Bij sommige goederen halen wij na levering de verpakkingsmaterialen op onze kosten bij u op. In dat geval zullen we de afspraken voor het ophalen van pakketten op de afleveringsbon uitleggen en moet u deze opvolgen.

4.3 We zullen de goederen bij u afleveren binnen 5-7 werkdagen nadat we u een kennisgeving hebben gestuurd dat ze gereed zijn. De leverdata zijn echter bij benadering en de leveringstijd is niet gegarandeerd. De levering is voltooid wanneer de goederen zijn afgeleverd op het afleveradres op uw bestelling of de goederen door u zijn opgehaald.

4.4 Als u de goederen niet binnen 7 dagen na onze Kennisgevingsdatum in ontvangst neemt of accepteert, wordt aangenomen dat de levering door ons is voltooid om 9 uur op de 00 dag na de Datum van Kennisgeving. Wij slaan de goederen dan op en brengen u alle opslag- en aanverwante kosten (inclusief verzekering) in rekening totdat de levering daadwerkelijk plaatsvindt. Als u de levering na 7 dagen nog steeds niet heeft afgenomen, mogen we de goederen (of een deel ervan) verkopen, in welk geval we u een eventueel overschot van de verkoopprijs betalen boven de prijs die u ons verschuldigd bent (minus onze opslag en verkoop). kosten). Als de verkoopprijs lager is dan de prijs die u ons verschuldigd bent, brengen wij het tekort bij u in rekening.

4.5 Als we de goederen niet leveren, is onze wettelijke verantwoordelijkheid jegens u beperkt tot uw kosten voor het verkrijgen van vervangingen van vergelijkbaar type en kwaliteit tegen de goedkoopste beschikbare prijs, verminderd met de prijs van de goederen. Wij zijn niet wettelijk verantwoordelijk voor niet-levering als u ons onvoldoende levering of andere leveringsinstructies geeft.

4.6 Wij mogen de goederen in gedeelten leveren. Als we dit doen, vormt elke termijn een apart contract met eigen factuur- en betalingsregelingen. Als een termijn is vertraagd, mag u andere termijnen vanwege de vertraging niet annuleren.

4.7 Als we weigeren de goederen te leveren, mag je het contract beschouwen als beëindigd en zullen we je zonder onnodige vertraging terugbetalen. Als alternatief kunt u, in plaats van het contract als beëindigd te beschouwen, een nieuwe levertijd of tijdsperiode specificeren. Als we doorgaan met het leveren van de goederen, mag u het contract beschouwen als beëindigd en zullen we u zonder onnodige vertraging terugbetalen.

5. beloften

5.1 We willen dat u tevreden bent met de kwaliteit van de goederen en daarom bieden we u de volgende belofte gedurende 3 maanden vanaf de leverdatum:

5.1.1 de goederen zijn in alle materiële opzichten gelijk aan hun omschrijving. We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de Goederen voldoen aan de illustraties, foto's en beschrijvingen in onze verkoop, website, sociale media en marketingliteratuur. We kunnen echter niet garanderen dat alle beschrijvingen, illustraties en / of foto's nauwkeurig zullen zijn. Als we typografische, administratieve of andere onopzettelijke fouten of weglatingen in verkoop- en marketingliteratuur, prijslijsten of andere documenten vinden of hiervan op de hoogte worden gebracht, zullen we al het mogelijke doen om dergelijke fouten of weglatingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren. mogelijk.

5.1.2 de goederen zijn vrij van significante gebreken;

5.1.3 de goederen zijn van voldoende kwaliteit;

5.1.4 de goederen zijn geschikt voor elk doel dat we hebben gespecificeerd.

 

5.2 Als u ontdekt dat sommige of alle goederen niet aan deze belofte voldoen, kunt u ze binnen 14 dagen na ontvangst afwijzen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, of van ons eisen dat we ze repareren of vervangen, of (als we dat niet doen dat doen) eisen dat wij u de prijs van de defecte goederen terugbetalen. Dit is echter alleen van toepassing als u het volgende heeft gedaan:

5.2.1 ons een redelijke kans hebben gegeven om de goederen te onderzoeken, en

5.2.2 de goederen naar ons teruggestuurd op ons adres en op kosten, indien gevraagd.

 

5.3 Onze belofte is niet van toepassing indien:

5.3.1 u blijft de goederen gebruiken nadat u ons een defect heeft gemeld;

5.3.2 het gebrek is ontstaan ​​doordat u geen schriftelijke of mondelinge instructies over het gebruik, de opslag, de installatie of het onderhoud van de goederen heeft opgevolgd;

5.3.3 het defect ontstaat doordat wij uw instructies, specificaties, tekening of ontwerp hebben opgevolgd;

5.3.4 u wijzigt of repareert de goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;

5.3.5 het defect het gevolg is van normale slijtage, nalatigheid (zijnde uw gebrek aan redelijke zorg), abnormale opslag- of werkomstandigheden of opzettelijke schade;

5.3.6 wijzigingen zijn aangebracht aan de goederen om te voldoen aan de voorschriften die daarop van toepassing zijn.

 

5.4 Onze belofte geldt alleen op basis van deze clausule, maar geldt op dezelfde basis ook voor alle gerepareerde of vervangende goederen die wij leveren.

5.5 U kunt uw Bestelling op elk moment annuleren voordat we de goederen verzenden door schriftelijk contact met ons op te nemen.

5.6 U kunt uw bestelling ook binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen annuleren als deze elektronisch bij ons is geplaatst. Als u de goederen al heeft betaald, wordt de betaling binnen 14 dagen na uw annulering (inclusief bezorgkosten) aan u terugbetaald. U stemt ermee in dat dit annuleringsrecht niet van toepassing is als de goederen die u hebt gekocht digitale goederen zijn en u ons toestemming heeft gegeven om die digitale goederen naar u te downloaden vóór het verstrijken van die periode van 14 dagen, of als de goederen zijn gepersonaliseerd voor uw gebruik. .

5.7 We kunnen uw bestelling op elk moment annuleren voordat we de goederen verzenden in de volgende omstandigheden:

5.7.1 De goederen zijn niet meer op voorraad en we kunnen niet opnieuw stockeren (als de goederen bijvoorbeeld niet meer leverbaar zijn); of

5.7.2 Een gebeurtenis buiten onze controle zoals uiteengezet in clausule 8.3 duurt langer dan 14 dagen.

5.8 Als we uw bestelling annuleren onder subclausule 5.7 en u heeft de goederen al betaald, wordt de betaling binnen 14 dagen aan u terugbetaald. Als we uw bestelling annuleren, wordt de annulering door ons schriftelijk bevestigd. 

6. eigendom en risico

6.1 Het risico van beschadiging of verlies van de goederen gaat op u over bij voltooiing van de levering. (Het voltooien van de levering wordt uitgelegd in artikel 4.4 en 4.5.). Zorg ervoor dat u de goederen vanaf dit moment verzekert.

6.2 De eigendom van de goederen gaat over wanneer u ons deze volledig heeft betaald. Totdat de eigendom op u overgaat, zullen wij nog steeds eigenaar zijn van de goederen.

7. prijs en betaling

7.1 De prijs van de goederen wordt vermeld in onze aanvaarding van uw bestelling. Het is exclusief btw, verpakking, verzekering en transportkosten waarvoor wij u factureren.

7.2 Het is ons toegestaan ​​om de prijs te verhogen door u een kennisgeving van verhoging te geven tot 7 dagen voordat we de goederen leveren, maar alleen om rekening te houden met het volgende:

7.2.1 zaken die buiten onze controle liggen (voorbeelden zijn onder meer belastingwijzigingen, wisselkoersschommelingen, stijgingen van de arbeids-, fabricage- en / of materiaalkosten en die zaken die zijn uiteengezet in clausule 8.3);

7.2.2 veranderingen in leveringsdata, of hoeveelheden, soorten of specificaties van goederen waar u om heeft gevraagd;

7.2.3 vertraging veroorzaakt door u, of doordat u ons onvoldoende of onnauwkeurige instructies heeft gegeven.

7.3 U dient onze factuur binnen 7 dagen na factuurdatum volledig te betalen. U garandeert deze betalingstijd. Als u niet op tijd betaalt, kunnen we u van tijd tot tijd rente in rekening brengen van 5% per jaar boven het basistarief van de Bank of England vanaf de vervaldatum tot de betaling van wat u ons verschuldigd bent, of dat nu voor of na een gerechtelijke uitspraak gebeurt. over de schuld die u verschuldigd bent. De rente wordt dagelijks verdiend en u moet deze allemaal betalen met het achterstallige bedrag.

7.4 Het is u niet toegestaan ​​enige aan ons verschuldigde betaling in te houden als verrekening of krediet of tegenvordering met een ander bedrag waarvan u denkt dat wij u verschuldigd zijn, tenzij de wet dit toestaat. We kunnen echter elk bedrag dat u ons verschuldigd bent, verrekenen met elk bedrag dat we u verschuldigd zijn.

7.5 We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat onze prijzen correct zijn. De prijzen worden gecontroleerd wanneer we uw bestelling verwerken. Als de werkelijke prijs van de goederen lager is dan die vermeld in uw bestelling, wordt u de lagere prijs in rekening gebracht (tenzij de lagere prijs een duidelijke fout was die u redelijkerwijs had kunnen herkennen). Als de werkelijke prijs van de goederen hoger is dan vermeld in uw bestelling, zullen we u vragen hoe u verder wilt gaan.

7.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Als het btw-tarief verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van uw betaling, zullen we het btw-tarief dat u moet betalen aanpassen. Wijzigingen in de btw hebben geen invloed op prijzen waarvoor we al een volledige betaling van u hebben ontvangen.

7.7 Onze prijzen zijn inclusief of exclusief bezorgkosten. Het hangt af van het bestelde product, afleveradres, gewicht en producttype. Bezorgkosten worden bij het eindbedrag of bij het afrekenen in rekening gebracht.

7.8 Alle betalingen voor goederen moeten vooraf worden gedaan voordat we de goederen naar u kunnen verzenden.

7.9 We accepteren de volgende betalingsmethoden: bankstorting, creditcard en / of bankpas, Apple Pay, Google Pay.

7.10 Creditcards en / of betaalpassen worden in rekening gebracht bij het plaatsen van de bestelling.

8. Beperkingen op onze wettelijke verantwoordelijkheden

8.1 Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst of enig verlies waarvan u beweert dat het voortvloeit uit ons contract met u, en onze totale wettelijke verantwoordelijkheid jegens u onder het contract zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

8.2 Deze voorwaarden beperken onze wettelijke verantwoordelijkheid niet voor overlijden, persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onredelijke onzorgvuldigheid (bekend als nalatigheid) of die van onze werknemers, agenten of onderaannemers, fraude, defecte producten volgens het stuk wetgeving dat bekend staat als de consumentenbescherming. Act 1987, schending van de vereisten dat onze goederen van voldoende kwaliteit zijn, geschikt zijn voor het beoogde doel, overeenkomen met een monster of overeenkomen met een waargenomen model; of enige andere kwestie die volgens de wet niet mag worden uitgesloten (bijvoorbeeld onder de Consumer Rights Act, 2015).

8.3 Geen van ons is wettelijk aansprakelijk jegens de ander voor het niet of te laat uitvoeren van dit contract dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, die we niet hadden kunnen voorzien of die onvermijdelijk was. Dit omvat arbeidsconflicten, energie- of transportstoringen, overmacht, oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust (zoals rellen), explosies, mechanisch defect, natuurrampen, opzettelijke schade of in de steek gelaten worden door leveranciers of onderaannemers.

8.4 We leveren alleen goederen voor huishoudelijk en privégebruik, we geven geen garantie of verklaring dat de goederen geschikt zijn voor commercieel, zakelijk of industrieel gebruik van welke aard dan ook (inclusief wederverkoop). 

9. gegevensbescherming

9.1 De volgende definitie is van toepassing op clausule 9: Wetgeving inzake gegevensbescherming: (i) tenzij en totdat de AVG niet langer rechtstreeks van toepassing is in het VK, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en eventuele nationale uitvoeringswetten, regelgeving en secundaire wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt, in het VK en vervolgens (ii) eventuele opvolgerwetgeving van de AVG of de Data Protection Act 1998.

9.2 Wij komen allebei, voor zover nodig, overeen dat we zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze clausule 9 is een aanvulling op en verwijdert of vervangt niet de verplichtingen van een partij onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

9.3 Voor de doeleinden van de gegevensbeschermingswetgeving bent u de gegevensbeheerder en wij zijn de gegevensverwerker (waarbij gegevensbeheerder en gegevensverwerker de betekenissen hebben die zijn gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving).

9.4 Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van clausule 9.2, zorgt u ervoor dat u alle noodzakelijke passende toestemming hebt en de plaats van de zonde opmerkt om rechtmatige overdracht van de Persoonsgegevens aan ons mogelijk te maken voor de duur en de doeleinden van deze overeenkomst.

9.5 Onverminderd de algemeenheid van clausule 9.2 garanderen en verbinden wij ons ertoe dat wij, met betrekking tot alle Persoonsgegevens die in verband met deze overeenkomst worden verwerkt:

9.5.1 de Persoonsgegevens alleen verwerken volgens uw schriftelijke instructies, tenzij we door de wetten van een lid van de Europese Unie of door de wetten van de Europese Unie verplicht zijn om Persoonsgegevens te verwerken. Als we ons baseren op de wetten van een lid van de Europese Unie of de wetgeving van de Europese Unie als basis voor het verwerken van Persoonsgegevens, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat we de verwerking uitvoeren die vereist is door die wetten, tenzij die wetten ons dit verbieden.

9.5.2 ervoor te zorgen dat we de juiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ons te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van Persoonsgegevens.

9.5.3 ervoor te zorgen dat al het personeel dat toegang heeft tot en / of de Persoonsgegevens verwerkt, verplicht is de Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen; en

9.5.4 om geen Persoonsgegevens buiten de EER over te dragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming en ervoor te zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

9.5.4.1 u of wij hebben passende voorzorgsmaatregelen getroffen met betrekking tot de overdracht;

9.5.4.2 de afdwingbare rechten van de betrokkene en effectieve rechtsmiddelen;

9.5.4.3 we voldoen aan onze verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving door een passend beschermingsniveau te bieden aan alle persoonlijke gegevens die worden overgedragen; en

9.5.4.4 wij leven redelijke instructies na die u ons van tevoren heeft meegedeeld met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.

9.5.5 u op uw kosten bijstaan ​​bij het beantwoorden van elk verzoek van een betrokkene en bij het naleven van uw verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot beveiliging, melding van inbreuk, impactbeoordelingen en overleg met toezichthoudende autoriteiten.

9.5.6 u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op persoonsgegevens

9.5.7 op uw schriftelijk verzoek Persoonsgegevens en kopieën van Persoonsgegevens retourneren of verwijderen bij beëindiging van de overeenkomst, tenzij wettelijk vereist om ze te bewaren.

9.5.8 een volledige en nauwkeurige administratie en informatie bijhouden om aan te tonen dat aan clausule 9 wordt voldaan.

9.6 U en ons komen overeen om de andere partij te vrijwaren en schadeloos te houden en op eigen kosten te verdedigen tegen alle kosten, claims, schade of uitgaven van de andere partij waarvoor de andere partij aansprakelijk kan worden als gevolg van een tekortkoming van de andere partij of zijn werknemers of agenten om te voldoen aan een van zijn verplichtingen onder deze clausule 9

9.7. 

Prijzen in een andere valuta dan GBP worden naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde prijs die eindigt op en zijn inclusief conversiekosten. (van toepassing bij het wisselen van valuta met behulp van onze valutakiezer)

10.General

10.1 Het is ons toegestaan ​​om onze rechten en verantwoordelijkheden onder dit contract aan iemand anders over te dragen, bijvoorbeeld door toewijzing, een juridische aanklacht of het uitbesteden van onze rechten en plichten onder dit contract, maar u mag deze dingen niet doen tenzij we eerder schriftelijk overeengekomen dat u kunt.

10.2 Niemand anders dan wij en u mogen vertrouwen op de voorwaarden van dit contract.

10.3 Wijzigingen in het contract zijn alleen bindend als we deze schriftelijk overeenkomen, ondertekenen en u een kopie geven.

10.4 Als een van ons de ander op grond van het contract op de hoogte wil stellen, moeten we dit schriftelijk doen en het ofwel bezorgen of per eersteklas post opsturen naar de maatschappelijke zetel van de ander (of een ander adres dat specifiek aan de afzender hiervoor is opgegeven). doel). Levering per post wordt op de tweede dag na verzending om 9 uur als voltooid beschouwd. Deze regeling is niet van toepassing op de betekening van documenten in gerechtelijke procedures. Ons geregistreerde kantooradres is 00 Pytchley Street, Northampton, NN28 1QY.

10.5 Vertraging bij het uitoefenen van een recht uit de overeenkomst neemt dat recht of enig ander recht niet weg.

10.6 We verwelkomen altijd feedback van onze klanten en, hoewel we altijd al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat uw ervaring als klant van ons positief is, willen we toch van u horen als u reden tot klagen heeft.

10.7 Alle klachten worden behandeld in overeenstemming met ons klachtenbehandelingsbeleid en -procedure. Klachten kunnen worden ingediend door contact op te nemen met contact@craftaz.co.uk

10.8 De partijen zullen hun uiterste best doen om te goeder trouw te onderhandelen en eventuele geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of een schending ervan.

10.9 Indien een dergelijk geschil niet in der minne kan worden opgelost door middel van gewone onderhandelingen tussen de partijen, of een van beide of beide is of wil niet deelnemen aan dit proces, kan elke partij de andere schriftelijk voorstellen om gestructureerde onderhandelingen aan te gaan met de hulp van een volledig geaccrediteerde bemiddelaar alvorens een procedure in te leiden.

10.9 Als de partijen het niet eens kunnen worden over een bemiddelaar, of als de overeengekomen bemiddelaar niet kan of wil optreden en een alternatieve bemiddelaar niet kan worden overeengekomen, kan elke partij binnen 14 dagen na de datum van kennis van een van beide gebeurtenissen een aanvraag indienen bij LawBite om een mediator aanstellen volgens de LawBite Mediation Procedure.

10.10 Binnen 14 dagen na de benoeming van de bemiddelaar (hetzij in onderlinge overeenstemming tussen de partijen of door LawBite in overeenstemming met hun bemiddelingsprocedure), zullen de partijen een ontmoeting hebben met de bemiddelaar om de procedure voor de bemiddeling overeen te komen, tenzij anders overeengekomen. tussen de partijen en de mediator.

10.11 Alle onderhandelingen die verband houden met het (de) relevante geschil (len) zullen vertrouwelijk worden gevoerd en onverminderd de rechten van de partijen in eventuele verdere procedures.

10.12 Indien de partijen overeenstemming bereiken over een oplossing van het geschil tijdens bemiddeling, wordt de overeenkomst tot een schriftelijke verklaring herleid en, na ondertekening door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen, definitief en bindend voor hen.

10.13 Indien de partijen het geschil (de geschillen) niet oplossen binnen 60 dagen (of binnen een langere termijn zoals overeengekomen tussen de partijen) na de benoeming van de bemiddelaar, of indien een van de partijen zich terugtrekt uit de bemiddelingsprocedure, kan elk van de partijen recht om een ​​rechtsmiddel te zoeken door middel van arbitrage door een arbiter die door LawBite moet worden aangesteld volgens de regels van het LawBite Arbitration Scheme.

10.14 Elk geschil heeft geen invloed op de lopende verplichtingen van de partijen onder de overeenkomst.

10.15 Het contract werkt volgens de Engelse wet en alleen de rechtbanken van Engeland en Wales hebben het recht om eventuele geschillen die eruit voortvloeien te behandelen.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via contact@craftaz.co.uk, gpdr@craftaz.co.uk